Informacja o prawie i skutkach odstąpienia od umowy
przez Konsumenta 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty odbioru  towaru przez Konsumenta, albo przez inną osobę przez niego wskazaną. Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy. Po upływie 14 dni prawo odstąpienia od umowy wygasa. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania przysługującego prawa została wysłana przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu wysłanego:

– pocztą elektroniczną (skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres e-mail: sklep@eranatura.pl

lub 

– za pośrednictwem Poczty Polskiej (najlepiej listem poleconym), na adres określony do zwrotów. 

W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres elektronicznej skrzynki pocztowej, Sprzedający wyśle Kupującemu potwierdzenie otrzymania wiadomości. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to konieczne. 

4. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są produkty o krótkich terminach przydatności do zużycia oraz te, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu i które po jego otwarciu nie mogą zostać zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowania zostały otwarte przez Konsumenta po ich dostarczeniu. 

5. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentom. Prawo zwrotu nie przysługuje przedsiębiorcom, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Skutki odstąpienia od umowy

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy z zachowaniem 14 – dniowego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu,  umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

7. W przypadku złożenia odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od złożenia odstąpienia od umowy. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną, termin liczony jest od daty nadania listu. 

8. Towar należy odesłać na adres do zwrotów: ActiveADS Artur Adamczyk,. pl. 1000 lecia 10/3, 58-100 Świdnica.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność w przypadku zmniejszenia wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i/lub funkcjonowania rzeczy.

10. Zalecamy (o ile to możliwe) odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami. Należy pamiętać, aby przed dokonaniem wysyłki zwracanego towaru odpowiednio go zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami – to Konsument jest w pełni odpowiedzialny za przebieg zwrotu, w związku z tym dostarczenie do Sprzedającego uszkodzonego towaru rodzi odpowiedzialność po jego stronie. 

11. W przypadku ustawowego odstąpienia od Umowy kupna przez Konsumenta, Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane wpłaty, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Zwrot zostanie dokonany na numer konta, z którego dokonano płatności, chyba że Konsument wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu środków.

12. Sprzedający dokona zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Przy czym Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu towaru.

13. Jeśli Konsument wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedający nie jest obowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Postępowanie reklamacyjne:

1.  Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad prawnych i fizycznych. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę prawną lub fizyczną, została określona w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie Kodeks cywilny. 

2. Reklamację z tytułu rękojmi należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eranatura.pl  lub listownie na adres określony do zwrotów.

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie następujących danych:

  • imię, nazwisko
  • adres zamawiającego, 
  • e-mail,
  • nr telefonu
  • nazwa towaru
  • data zakupu
  • data stwierdzenia wady
  • numer zamówienia/dokumentu zakupu
  • opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,
  • wskazanie żądanie (usunięcie wady, obniżenie ceny, wymiana, odstąpienie od umowy).

3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpływu do Sprzedającego. O wyniku postępowania reklamacyjnego i zasadach dalszego postępowania z reklamowanym towarem Sprzedający poinformuje Konsumenta wysyłając e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

4. Jeśli (w porozumieniu ze Sprzedającym ) Konsument odsyła towar, należy pamiętać o jego właściwym zapakowaniu (najlepiej w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi oryginalnymi materiałami zabezpieczającymi towar przed uszkodzeniem).

5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Konsumenta.

Uszkodzenie podczas transportu

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru podczas transportu Konsument powinien sporządzić protokół szkody podpisany przez niego i dostawcę przesyłki (Kuriera). Następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym przy pomocą maila sklep@eranatura.pl lub telefonicznie, celem zgłoszenia szkody i przesłania protokołu szkody.  

Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 

7.  Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596