Regulamin zakupów sklepu eranatura.pl

Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.eranatura.pl, który jest prowadzony przez firmę ActiveADS Artur Adamczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z siedzibą w Warszawie  02-495 przy ul.  Lindleya 16, NIP 8842537696,  REGON 362130794, zwaną w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

1.2 Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepy internetowego, za wyjątkiem postanowień adresowanych bezpośrednio tylko do konsumentów lub tylko do przedsiębiorców. 

1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu zakupów jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celu, w zakresie i w oparciu o zasady zawarte w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych przez klienta jest zawsze dobrowolne. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usunięcia.  

 

Definicje

2.1 Kupujący, klient – każdy podmiot (osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez prawo również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego, która zawiera ze Sprzedającym umowę kupna – sprzedaży.

2.2. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedającym czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2.4. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.5. Dane osobowe – wszystkie dane pozwalające na identyfikację Konsumenta w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dokumentu sprzedaży i jej realizacji, które są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.

2.6. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów. 

2.7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2.8. – Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie sklepu internetowego potrzebny do utworzenia konta.

2.9. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem…… 

2.10. Konto klienta – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu internetowego, która służy m.in przechowywaniu jego danych kontaktowych i adresowych niezbędnych do wysyłki towarów, składania zamówień przez klienta, dostępu do historii zamówień.  

2.11. Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego bez jednoczesnej obecności fizycznej obu stron.

2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone w Formularzu zamówienia, które bezpośrednio zmierza do zawarcia umowy sprzedaży na odległość.  Zamówienie określa jakie towary Klient (Kupujący) chce kupić oraz dane Klienta potrzebne do zawarcia umowy i wysyłki towarów. 

2.13. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Polega na wysyłaniu informacji handlowych przez Sprzedającego na adres email Klienta, który ma możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. 

2.14. Formularz zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie internetowym, który umożliwia złożenie Zamówienia. Pozwala na dodanie produktów do elektronicznego koszyka a także określenie innych warunków sprzedaży, w tym wybór sposobu i kosztów dostawy a także określenie metody płatności.   

2.15. Sklep internetowy – sklep prowadzony pod adresem eranatura.pl.

2.16. Sprzedawca – firma ActiveADS Artur Adamczyk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z siedzibą w Warszawie  02-495 przy ul.  Lindleya 16, NIP 8842537696,  REGON 362130794, adres poczty elektronicznej: sklep@eranatura.pl, adres zwrotów: Active ADS Artur Adamczyk, pl. 1000 lecia 10/3 , 58-100 Świdnica.

Usługi Elektroniczne 

3.1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną: Konto klienta, Formularza zamówienia, Newsletter.

3.2. Konto Klienta: założenie konta jest możliwe po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięcia pola załóż konto i potwierdzenia chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne dla utworzenia konta Klienta. 

3.3 Formularz zamówienia: aktywny od momentu dodania do koszyka pierwszego produktu. Wymaga podania informacji takich jak: imię nazwisko, nazwa firmy i NIP – jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, adres korespondencyjny, adres do faktury, (nazwa ulicy, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także danych dotyczących umowy sprzedaży: ilość wybranych produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. Podanie danych osobowych i adresowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia. Elektroniczna usługa Formularz zamówienia ma charakter jednorazowy czyli kończy się z chwilą złożenia zamówienia i nieodpłatna.

3.4 Newsletter – do korzystania z usługi niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej na stronie sklepu internetowego w zakładce: Newsletter i kliknięciu pola “Zapisz się”. Zapisu na Newsletter można dokonać również w momencie składania zamówienia. W dowolnym momencie Klient ma prawo zrezygnować z usługi bez podania przyczyny m.in. poprzez wysłanie w tym zakresie stosownego

3.5. Aby móc korzystać z systemu teleinformatycznego Sprzedającego, Klient powinien dysponować:

 • komputerem, laptopem, tabletem, smartfonem lub innym urządzenie multimedialnym z dostępem do Internetu o zalecanej rozdzielczości 1024×768,
 • dostępem do poczty elektronicznej,
 • dostępem do dowolnej przeglądarki internetowej wraz z możliwością włącznie zapisu plików Cookies oraz Javascript.

Składanie i realizacja zamówień

4.1 Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym ma miejsce po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie internetowym przy pomocy Formularza zamówienia – zgodnie z punktem 3.3. niniejszego Regulaminu i potwierdzenia zakupu poprzez kliknięcie pola “Zamawiam i Płacę”. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe zarówno dla osób posiadających Konto klienta, jak i dla osób niezarejestrowanych, realizowanych jako usługa jednorazowa. 

4.2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, pojawi się informacja o numerze zamówienia i kosztach do zapłaty. W przypadku wyboru płatności elektronicznej przy pomocy platformy Przelewy24 nastąpi przekierowanie  na dedykowaną stronę do płatności.

4.3. Na adres e-mail podany przez Kupującego zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży wraz z numerem zamówienia i kwotą zamówienia oraz potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego niniejszej wiadomości e-mail Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta.

4.4 Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego, nie później niż następnego dnia roboczego. Okres kompletowania zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

4.5 Jeśli zamówienie jest niemożliwe do zrealizowania z powodu braku towaru w magazynie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i będzie miał możliwość zdecydowania o zmianie zamówienia, rezygnacji z całego zamówienia lub jego części. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia odpowiednio całość lub część środków wpłacone z tytułu umowy sprzedaży zostaną niezwłocznie zwrócone na konto, z którego dokonano płatności lub w inny sposób wybrany przez Kupującego.

4.6 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu zakupów na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie umowy Kupującego na adres e-mail zgodnie z pkt. 4.3 niniejszego Regulaminu. Treść umowy jest również utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego.  

Koszt, sposoby i termin dostawy zakupionych produktów

5.1. Termin doręczenia towaru wynosi od 1 do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie złożenia zamówienia podano inny termin.

5.2 Dostawa odbywa się za pośrednictwem paczkomatów InPost lub kurierów firmy Inpost. Nie ma możliwości odbioru towaru osobiście.

5.3 Dostawa produktów do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. 

5.4 Koszty dostawy określone są na stronie Sklepu w miejscu składania zamówienia. 

5.5 W momencie odbioru zamówienia Kupujący powinien dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania powinien żądać otwarcia i sprawdzenia przesyłki w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy sporządzić protokołu szkody, potwierdzony podpisem odbiorcy i dostawcy przesyłki (Kuriera).

Płatności

6.1 Kupujący może dokonać płatności za zamówiony towar:

 • za pośrednictwem płatności elektronicznych przelewy24.pl

6.2 Jako tytuł płatności Kupujący podaje numer zamówienia, przesłany Kupującemu na podany adres e-mail wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności przelewem i całkowitą wartością zamówienia, uwzględniającą koszty wysyłki.   .

6.3 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję realizowaną drogą internetową Sprzedający dokona zwrotu środków na rachunek bankowy Kupującego w terminie 14 dni roboczych.

Ceny

7.1 Ceny podane na stronie Sklepu internetowego  są podane w złotówkach polskich i są cenami brutto, co oznacza, że zawierają należne podatki. Ceny nie uwzględniają kosztów przesyłki, które zostaną doliczone, kiedy Kupujący wybierze sposób dostarczenia zamówienia. 

7.2 Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych. 

 

Informacja o prawie i skutkach odstąpienia od umowy
przez Konsumenta 

8.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty odbioru  towaru przez Konsumenta, albo przez inną osobę przez niego wskazaną. Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy. Po upływie 14 dni prawo odstąpienia od umowy wygasa. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania przysługującego prawa została wysłana przed jego upływem.

8.2. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu wysłanego:

– pocztą elektroniczną (skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres e-mail: sklep@eranatura.pl

lub 

– za pośrednictwem Poczty Polskiej (najlepiej listem poleconym), na adres określony do zwrotów. 

W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres elektronicznej skrzynki pocztowej, Sprzedający wyśle Kupującemu potwierdzenie otrzymania wiadomości. 

8.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to konieczne. 

8.4 Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są produkty o krótkich terminach przydatności do zużycia oraz te, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu i które po jego otwarciu nie mogą zostać zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowania zostały otwarte przez Konsumenta po ich dostarczeniu. 

8.5 Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentom. Prawo zwrotu nie przysługuje przedsiębiorcom, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Skutki odstąpienia od umowy

8.6 W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy z zachowaniem 14 – dniowego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu,  umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

8.7 W przypadku złożenia odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od złożenia odstąpienia od umowy. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną, termin liczony jest od daty nadania listu. 

8.8 Towar należy odesłać na adres do zwrotów: ActiveADS Artur Adamczyk,. pl. 1000 lecia 10/3, 58-100 Świdnica.

8.9 Konsument ponosi odpowiedzialność w przypadku zmniejszenia wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i/lub funkcjonowania rzeczy.

8.10 Zalecamy (o ile to możliwe) odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami. Należy pamiętać, aby przed dokonaniem wysyłki zwracanego towaru odpowiednio go zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami – to Konsument jest w pełni odpowiedzialny za przebieg zwrotu, w związku z tym dostarczenie do Sprzedającego uszkodzonego towaru rodzi odpowiedzialność po jego stronie. 

8.11 W przypadku ustawowego odstąpienia od Umowy kupna przez Konsumenta, Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane wpłaty, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Zwrot zostanie dokonany na numer konta, z którego dokonano płatności, chyba że Konsument wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu środków.

8.12 Sprzedający dokona zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Przy czym Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu towaru.

8.13 Jeśli Konsument wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedający nie jest obowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Postępowanie reklamacyjne:

9.1  Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad prawnych i fizycznych. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę prawną lub fizyczną, została określona w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie Kodeks cywilny. 

9.2 Reklamację z tytułu rękojmi należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eranatura.pl  lub listownie na adres określony do zwrotów.

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie następujących danych:

 • imię, nazwisko
 • adres zamawiającego, 
 • e-mail,
 • nr telefonu
 • nazwa towaru
 • data zakupu
 • data stwierdzenia wady
 • numer zamówienia/dokumentu zakupu
 • opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,
 • wskazanie żądanie (usunięcie wady, obniżenie ceny, wymiana, odstąpienie od umowy).

9.3 Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpływu do Sprzedającego. O wyniku postępowania reklamacyjnego i zasadach dalszego postępowania z reklamowanym towarem Sprzedający poinformuje Konsumenta wysyłając e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

9.4 Jeśli (w porozumieniu ze Sprzedającym ) Konsument odsyła towar, należy pamiętać o jego właściwym zapakowaniu (najlepiej w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi oryginalnymi materiałami zabezpieczającymi towar przed uszkodzeniem).

9.5 Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Konsumenta.

Uszkodzenie podczas transportu

9.6 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru podczas transportu Konsument powinien sporządzić protokół szkody podpisany przez niego i dostawcę przesyłki (Kuriera). Następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym przy pomocą maila sklep@eranatura.pl lub telefonicznie, celem zgłoszenia szkody i przesłania protokołu szkody.  

Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 

9.7 Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

10.1 Sprzedawca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 

10.2 W razie przesłania zakupionych produktów za pośrednictwem przewoźnik Kupujący nie będącemu Konsumentem jest obowiązany zbadać przesyłkę, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu podczas przewozu, jest on obowiązany dokonać wszelkich czynności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.3 Zgodnie z postanowieniami art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za produkt wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. 

 

Postanowienia końcowe

11.1 Sprzedający zastrzega możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień już złożonych i umów zawartych.

11.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego a w szczególności  Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 

11.3 Klient korzystający ze Sklepu internetowego, oświadcza, że zapoznał się z przepisami niniejszego Regulaminu, akceptuje jego przepisy zanim złoży zamówienie, a po jego akceptacji przepisy niniejszego Regulaminu są dla niego wiążące. 

11.4 W razie pytań dotyczących Regulaminu, Polityki Bezpieczeństwa lub jakichkolwiek innych, Klient może skontaktować się ze Sprzedającym, wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej : sklep@eranatura.pl.

 

 

Formularz reklamacji 

 

 

DANE KUPUJĄCEGO: 

 

Imię: …………………………………………………………    Nazwisko: ………………………………………….

 

Ulica ……………………………………………………….  Nr domu/nr mieszkania………………………. 

 

Kod pocztowy _ _ – _ _ _                                 Miejscowość:…………………………………………..

 

E-mail: …………………………………………………………….. 

 

Nr konta bankowego potrzebny tylko przy żądaniu zwrotu pieniędzy za zakupiony towar:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

PRODUKT: 

Nazwa:………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy sprzedaży:  …………………………………………………………………

 

Nr dowodu zakupu (paragonu lub faktury lub inny)*: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Cena produktu: …………………………………………………………..

 

Data stwierdzenia wady: …………………………………………….. 

 

Opis wady:………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Roszczenia Kupującego (prosimy o zaznaczenie odpowiedniego kwadratu): 

  □ Nieodpłatna wymiana towaru na nowy

  □ Obniżenie ceny towaru 

  □ Odstąpienie od umowy – żądanie zwrotu pieniędzy

 

………………………………….. ……………………………..

Miejscowość i data Własnoręczny podpis

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

 

DANE KUPUJĄCEGO: 

 

Imię: …………………………………………………………    Nazwisko: ………………………………………….

 

Ulica ……………………………………………………….  Nr domu/nr mieszkania………………………. 

 

Kod pocztowy _ _ – _ _ _                                 Miejscowość:…………………………………………..

 

E-mail: …………………………………………………………….. 

 

Nr konta bankowego:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Niniejszym oświadczam, że jako Konsument odstępuję od umowy zawartej na odległość  z dnia …………………… 

 

Nr zamówienia:…………………………………………….………………………… 

 

Nr dowodu zakupu (paragonu lub faktury lub inny): ……………………………………………………………………………………………………………

 

Cena zakupu:…………………………..……………………………………………………………….

 

 

………………………………….. ……………………………..

Miejscowość i data Własnoręczny podpis